Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны өөрчлөлтийн байдал /бүтэн жилээр -график үзүүлэлтээр/

2021 оны 04 сарын 20
Л. Эрхэмбаяр Б. Тунгалаг Ж. Болд Л. Баяржаргал
Он сар өдөр Хувьцааны тоо, ширхэг Он сар өдөр Хувьцааны тоо, ширхэг Он сар өдөр Хувьцааны тоо, ширхэг Он сар өдөр Хувьцааны тоо, ширхэг
2020. 04. 20     60,000,000.0 2020. 04. 20 60,000,000.0 2020. 04. 20    7,500,000.0 2020. 04. 20     7,500,000.0
04. 21         60,000,000.0 04. 21          60,000,000.0 04. 21        7,500,000.0 04. 21         7,500,000.0
04. 22         60,000,000.0 04. 22          60,000,000.0 04. 22        7,500,000.0 04. 22         7,500,000.0
04. 23         60,000,000.0 04. 23          60,000,000.0 04. 23        7,500,000.0 04. 23         7,500,000.0
04. 24         60,000,000.0 04. 24          60,000,000.0 04. 24        7,500,000.0 04. 24         7,500,000.0
04. 25         60,000,000.0 04. 25          60,000,000.0 04. 25        7,500,000.0 04. 25         7,500,000.0
04. 26         60,000,000.0 04. 26          60,000,000.0 04. 26        7,500,000.0 04. 26         7,500,000.0
04. 27         60,000,000.0 04. 27          60,000,000.0 04. 27        7,500,000.0 04. 27         7,500,000.0
04. 28         60,000,000.0 04. 28          60,000,000.0 04. 28        7,500,000.0 04. 28         7,500,000.0
04. 29         60,000,000.0 04. 29          60,000,000.0 04. 29        7,500,000.0 04. 29         7,500,000.0
04. 30         60,000,000.0 04. 30          60,000,000.0 04. 30        7,500,000.0 04. 30         7,500,000.0
05. 01         60,000,000.0 05. 01          60,000,000.0 05. 01        7,500,000.0 05. 01         7,500,000.0
05. 02         60,000,000.0 05. 02          60,000,000.0 05. 02        7,500,000.0 05. 02         7,500,000.0
05. 03         60,000,000.0 05. 03          60,000,000.0 05. 03        7,500,000.0 05. 03         7,500,000.0
05. 04         60,000,000.0 05. 04          60,000,000.0 05. 04        7,500,000.0 05. 04         7,500,000.0
05. 05         60,000,000.0 05. 05          60,000,000.0 05. 05        7,500,000.0 05. 05         7,500,000.0
05. 06         60,000,000.0 05. 06          60,000,000.0 05. 06        7,500,000.0 05. 06         7,500,000.0
05. 07         60,000,000.0 05. 07          60,000,000.0 05. 07        7,500,000.0 05. 07         7,500,000.0
05. 08         60,000,000.0 05. 08          60,000,000.0 05. 08        7,500,000.0 05. 08         7,500,000.0
05. 09         60,000,000.0 05. 09          60,000,000.0 05. 09        7,500,000.0 05. 09         7,500,000.0
05. 10         60,000,000.0 05. 10          60,000,000.0 05. 10        7,500,000.0 05. 10         7,500,000.0
05. 11         60,000,000.0 05. 11          60,000,000.0 05. 11        7,500,000.0 05. 11         7,500,000.0
05. 12         60,000,000.0 05. 12          60,000,000.0 05. 12        7,500,000.0 05. 12         7,500,000.0
05. 13         60,000,000.0 05. 13          60,000,000.0 05. 13        7,500,000.0 05. 13         7,500,000.0
05. 14         60,000,000.0 05. 14          60,000,000.0 05. 14        7,500,000.0 05. 14         7,500,000.0
05. 15         60,000,000.0 05. 15          60,000,000.0 05. 15        7,500,000.0 05. 15         7,500,000.0
05. 16         60,000,000.0 05. 16          60,000,000.0 05. 16        7,500,000.0 05. 16         7,500,000.0
05. 17         60,000,000.0 05. 17          60,000,000.0 05. 17        7,500,000.0 05. 17         7,500,000.0
05. 18         60,000,000.0 05. 18          60,000,000.0 05. 18        7,500,000.0 05. 18         7,500,000.0
05. 19         60,000,000.0 05. 19          60,000,000.0 05. 19        7,500,000.0 05. 19         7,500,000.0
05. 20         60,000,000.0 05. 20          60,000,000.0 05. 20        7,500,000.0 05. 20         7,500,000.0
05. 21         60,000,000.0 05. 21          60,000,000.0 05. 21        7,500,000.0 05. 21         7,500,000.0
05. 22         60,000,000.0 05. 22          60,000,000.0 05. 22        7,500,000.0 05. 22         7,500,000.0
05. 23         60,000,000.0 05. 23          60,000,000.0 05. 23        7,500,000.0 05. 23         7,500,000.0
05. 24         60,000,000.0 05. 24          60,000,000.0 05. 24        7,500,000.0 05. 24         7,500,000.0
05. 25         60,000,000.0 05. 25          60,000,000.0 05. 25        7,500,000.0 05. 25         7,500,000.0
05. 26         60,000,000.0 05. 26          60,000,000.0 05. 26        7,500,000.0 05. 26         7,500,000.0
05. 27         60,000,000.0 05. 27          60,000,000.0 05. 27        7,500,000.0 05. 27         7,500,000.0
05. 28         60,000,000.0 05. 28          60,000,000.0 05. 28        7,500,000.0 05. 28         7,500,000.0
05. 29         60,000,000.0 05. 29          60,000,000.0 05. 29        7,500,000.0 05. 29         7,500,000.0
05. 30         60,000,000.0 05. 30          60,000,000.0 05. 30        7,500,000.0 05. 30         7,500,000.0
05. 31         60,000,000.0 05. 31          60,000,000.0 05. 31        7,500,000.0 05. 31         7,500,000.0
06. 01         60,000,000.0 06. 01          60,000,000.0 06. 01        7,500,000.0 06. 01         7,500,000.0
06. 02         60,000,000.0 06. 02          60,000,000.0 06. 02        7,500,000.0 06. 02         7,500,000.0
06. 03         60,000,000.0 06. 03          60,000,000.0 06. 03        7,500,000.0 06. 03         7,500,000.0
06. 04         60,000,000.0 06. 04          60,000,000.0 06. 04        7,500,000.0 06. 04         7,500,000.0
06. 05         60,000,000.0 06. 05          60,000,000.0 06. 05        7,500,000.0 06. 05         7,500,000.0
06. 06         60,000,000.0 06. 06          60,000,000.0 06. 06        7,500,000.0 06. 06         7,500,000.0
06. 07         60,000,000.0 06. 07          60,000,000.0 06. 07        7,500,000.0 06. 07         7,500,000.0
06. 08         60,000,000.0 06. 08          60,000,000.0 06. 08        7,500,000.0 06. 08         7,500,000.0
06. 09         60,000,000.0 06. 09          60,000,000.0 06. 09        7,500,000.0 06. 09         7,500,000.0
06. 10         60,000,000.0 06. 10          60,000,000.0 06. 10        7,500,000.0 06. 10         7,500,000.0
06. 11         60,000,000.0 06. 11          60,000,000.0 06. 11        7,500,000.0 06. 11         7,500,000.0
06. 12         60,000,000.0 06. 12          60,000,000.0 06. 12        7,500,000.0 06. 12         7,500,000.0
06. 13         60,000,000.0 06. 13          60,000,000.0 06. 13        7,500,000.0 06. 13         7,500,000.0
06. 14         60,000,000.0 06. 14          60,000,000.0 06. 14        7,500,000.0 06. 14         7,500,000.0
06. 15         60,000,000.0 06. 15          60,000,000.0 06. 15        7,500,000.0 06. 15         7,500,000.0
06. 16         60,000,000.0 06. 16          60,000,000.0 06. 16        7,500,000.0 06. 16         7,500,000.0
06. 17         60,000,000.0 06. 17          60,000,000.0 06. 17        7,500,000.0 06. 17         7,500,000.0
06. 18         60,000,000.0 06. 18          60,000,000.0 06. 18        7,500,000.0 06. 18         7,500,000.0
06. 19         60,000,000.0 06. 19          60,000,000.0 06. 19        7,500,000.0 06. 19         7,500,000.0
06. 20         60,000,000.0 06. 20          60,000,000.0 06. 20        7,500,000.0 06. 20         7,500,000.0
06. 21         60,000,000.0 06. 21          60,000,000.0 06. 21        7,500,000.0 06. 21         7,500,000.0
06. 22         60,000,000.0 06. 22          60,000,000.0 06. 22        7,500,000.0 06. 22         7,500,000.0
06. 23         60,000,000.0 06. 23          60,000,000.0 06. 23        7,500,000.0 06. 23         7,500,000.0
06. 24         60,000,000.0 06. 24          60,000,000.0 06. 24        7,500,000.0 06. 24         7,500,000.0
06. 25         60,000,000.0 06. 25          60,000,000.0 06. 25        7,500,000.0 06. 25         7,500,000.0
06. 26         60,000,000.0 06. 26          60,000,000.0 06. 26        7,500,000.0 06. 26         7,500,000.0
06. 27         60,000,000.0 06. 27          60,000,000.0 06. 27        7,500,000.0 06. 27         7,500,000.0
06. 28         60,000,000.0 06. 28          60,000,000.0 06. 28        7,500,000.0 06. 28         7,500,000.0
06. 29         60,000,000.0 06. 29          60,000,000.0 06. 29        7,500,000.0 06. 29         7,500,000.0
06. 30         60,000,000.0 06. 30          60,000,000.0 06. 30        7,500,000.0 06. 30         7,500,000.0
07. 01         60,000,000.0 07. 01          60,000,000.0 07. 01        7,500,000.0 07. 01         7,500,000.0
07. 02         60,000,000.0 07. 02          60,000,000.0 07. 02        7,500,000.0 07. 02         7,500,000.0
07. 03         60,000,000.0 07. 03          60,000,000.0 07. 03        7,500,000.0 07. 03         7,500,000.0
07. 04         60,000,000.0 07. 04          60,000,000.0 07. 04        7,500,000.0 07. 04         7,500,000.0
07. 05         60,000,000.0 07. 05          60,000,000.0 07. 05        7,500,000.0 07. 05         7,500,000.0
07. 06         60,000,000.0 07. 06          60,000,000.0 07. 06        7,500,000.0 07. 06         7,500,000.0
07. 07         60,000,000.0 07. 07          60,000,000.0 07. 07        7,500,000.0 07. 07         7,500,000.0
07. 08         60,000,000.0 07. 08          60,000,000.0 07. 08        7,500,000.0 07. 08         7,500,000.0
07. 09         60,000,000.0 07. 09          60,000,000.0 07. 09        7,500,000.0 07. 09         7,500,000.0
07. 10         60,000,000.0 07. 10          60,000,000.0 07. 10        7,500,000.0 07. 10         7,500,000.0
07. 11         60,000,000.0 07. 11          60,000,000.0 07. 11        7,500,000.0 07. 11         7,500,000.0
07. 12         60,000,000.0 07. 12          60,000,000.0 07. 12        7,500,000.0 07. 12         7,500,000.0
07. 13         60,000,000.0 07. 13          60,000,000.0 07. 13        7,500,000.0 07. 13         7,500,000.0
07. 14         60,000,000.0 07. 14          60,000,000.0 07. 14        7,500,000.0 07. 14         7,500,000.0
07. 15         60,000,000.0 07. 15          60,000,000.0 07. 15        7,500,000.0 07. 15         7,500,000.0
07. 16         60,000,000.0 07. 16          60,000,000.0 07. 16        7,500,000.0 07. 16         7,500,000.0
07. 17         60,000,000.0 07. 17          60,000,000.0 07. 17        7,500,000.0 07. 17         7,500,000.0
07. 18         60,000,000.0 07. 18          60,000,000.0 07. 18        7,500,000.0 07. 18         7,500,000.0
07. 19         60,000,000.0 07. 19          60,000,000.0 07. 19        7,500,000.0 07. 19         7,500,000.0
07. 20         60,000,000.0 07. 20          60,000,000.0 07. 20        7,500,000.0 07. 20         7,500,000.0
07. 21         60,000,000.0 07. 21          60,000,000.0 07. 21        7,500,000.0 07. 21         7,500,000.0
07. 22         60,000,000.0 07. 22          60,000,000.0 07. 22        7,500,000.0 07. 22         7,500,000.0
07. 23         60,000,000.0 07. 23          60,000,000.0 07. 23        7,500,000.0 07. 23         7,500,000.0
07. 24         60,000,000.0 07. 24          60,000,000.0 07. 24        7,500,000.0 07. 24         7,500,000.0
07. 25         60,000,000.0 07. 25          60,000,000.0 07. 25        7,500,000.0 07. 25         7,500,000.0
07. 26         60,000,000.0 07. 26          60,000,000.0 07. 26        7,500,000.0 07. 26         7,500,000.0
07. 27         60,000,000.0 07. 27          60,000,000.0 07. 27        7,500,000.0 07. 27         7,500,000.0
07. 28         60,000,000.0 07. 28          60,000,000.0 07. 28        7,500,000.0 07. 28         7,500,000.0
07. 29         60,000,000.0 07. 29          60,000,000.0 07. 29        7,500,000.0 07. 29         7,500,000.0
07. 30         60,000,000.0 07. 30          60,000,000.0 07. 30        7,500,000.0 07. 30         7,500,000.0
07. 31         60,000,000.0 07. 31          60,000,000.0 07. 31        7,500,000.0 07. 31         7,500,000.0
08. 01         60,000,000.0 08. 01          60,000,000.0 08. 01        7,500,000.0 08. 01         7,500,000.0
08. 02         60,000,000.0 08. 02          60,000,000.0 08. 02        7,500,000.0 08. 02         7,500,000.0
08. 03         60,000,000.0 08. 03          60,000,000.0 08. 03        7,500,000.0 08. 03         7,500,000.0
08. 04         60,000,000.0 08. 04          60,000,000.0 08. 04        7,500,000.0 08. 04         7,500,000.0
08. 05         60,000,000.0 08. 05          60,000,000.0 08. 05        7,500,000.0 08. 05         7,500,000.0
08. 06         60,000,000.0 08. 06          60,000,000.0 08. 06        7,500,000.0 08. 06         7,500,000.0
08. 07         60,000,000.0 08. 07          60,000,000.0 08. 07        7,500,000.0 08. 07         7,500,000.0
08. 08         60,000,000.0 08. 08          60,000,000.0 08. 08        7,500,000.0 08. 08         7,500,000.0
08. 09         60,000,000.0 08. 09          60,000,000.0 08. 09        7,500,000.0 08. 09         7,500,000.0
08. 10         60,000,000.0 08. 10          60,000,000.0 08. 10        7,500,000.0 08. 10         7,500,000.0
08. 11         60,000,000.0 08. 11          60,000,000.0 08. 11        7,500,000.0 08. 11         7,500,000.0
08. 12         60,000,000.0 08. 12          60,000,000.0 08. 12        7,500,000.0 08. 12         7,500,000.0
08. 13         60,000,000.0 08. 13          60,000,000.0 08. 13        7,500,000.0 08. 13         7,500,000.0
08. 14         60,000,000.0 08. 14          60,000,000.0 08. 14        7,500,000.0 08. 14         7,500,000.0
08. 15         60,000,000.0 08. 15          60,000,000.0 08. 15        7,500,000.0 08. 15         7,500,000.0
08. 16         60,000,000.0 08. 16          60,000,000.0 08. 16        7,500,000.0 08. 16         7,500,000.0
08. 17         60,000,000.0 08. 17          60,000,000.0 08. 17        7,500,000.0 08. 17         7,500,000.0
08. 18         60,000,000.0 08. 18          60,000,000.0 08. 18        7,500,000.0 08. 18         7,500,000.0
08. 19         60,000,000.0 08. 19          60,000,000.0 08. 19        7,500,000.0 08. 19         7,500,000.0
08. 20         60,000,000.0 08. 20          60,000,000.0 08. 20        7,500,000.0 08. 20         7,500,000.0
08. 21         60,000,000.0 08. 21          60,000,000.0 08. 21        7,500,000.0 08. 21         7,500,000.0
08. 22         60,000,000.0 08. 22          60,000,000.0 08. 22        7,500,000.0 08. 22         7,500,000.0
08. 23         60,000,000.0 08. 23          60,000,000.0 08. 23        7,500,000.0 08. 23         7,500,000.0
08. 24         60,000,000.0 08. 24          60,000,000.0 08. 24        7,500,000.0 08. 24         7,500,000.0
08. 25         60,000,000.0 08. 25          60,000,000.0 08. 25        7,500,000.0 08. 25         7,500,000.0
08. 26         60,000,000.0 08. 26          60,000,000.0 08. 26        7,500,000.0 08. 26         7,500,000.0
08. 27         60,000,000.0 08. 27          60,000,000.0 08. 27        7,500,000.0 08. 27         7,500,000.0
08. 28         60,000,000.0 08. 28          60,000,000.0 08. 28        7,500,000.0 08. 28         7,500,000.0
08. 29         60,000,000.0 08. 29          60,000,000.0 08. 29        7,500,000.0 08. 29         7,500,000.0
08. 30         60,000,000.0 08. 30          60,000,000.0 08. 30        7,500,000.0 08. 30         7,500,000.0
08. 31         60,000,000.0 08. 31          60,000,000.0 08. 31        7,500,000.0 08. 31         7,500,000.0
09. 01         60,000,000.0 09. 01          60,000,000.0 09. 01        7,500,000.0 09. 01         7,500,000.0
09. 02         60,000,000.0 09. 02          60,000,000.0 09. 02        7,500,000.0 09. 02         7,500,000.0
09. 03         60,000,000.0 09. 03          60,000,000.0 09. 03        7,500,000.0 09. 03         7,500,000.0
09. 04         60,000,000.0 09. 04          60,000,000.0 09. 04        7,500,000.0 09. 04         7,500,000.0
09. 05         60,000,000.0 09. 05          60,000,000.0 09. 05        7,500,000.0 09. 05         7,500,000.0
09. 06         60,000,000.0 09. 06          60,000,000.0 09. 06        7,500,000.0 09. 06         7,500,000.0
09. 07         60,000,000.0 09. 07          60,000,000.0 09. 07        7,500,000.0 09. 07         7,500,000.0
09. 08         60,000,000.0 09. 08          60,000,000.0 09. 08        7,500,000.0 09. 08         7,500,000.0
09. 09         60,000,000.0 09. 09          60,000,000.0 09. 09        7,500,000.0 09. 09         7,500,000.0
09. 10         60,000,000.0 09. 10          60,000,000.0 09. 10        7,500,000.0 09. 10         7,500,000.0
09. 11         60,000,000.0 09. 11          60,000,000.0 09. 11        7,500,000.0 09. 11         7,500,000.0
09. 12         60,000,000.0 09. 12          60,000,000.0 09. 12        7,500,000.0 09. 12         7,500,000.0
09. 13         60,000,000.0 09. 13          60,000,000.0 09. 13        7,500,000.0 09. 13         7,500,000.0
09. 14         60,000,000.0 09. 14          60,000,000.0 09. 14        7,500,000.0 09. 14         7,500,000.0
09. 15         60,000,000.0 09. 15          60,000,000.0 09. 15        7,500,000.0 09. 15         7,500,000.0
09. 16         60,000,000.0 09. 16          60,000,000.0 09. 16        7,500,000.0 09. 16         7,500,000.0
09. 17         60,000,000.0 09. 17          60,000,000.0 09. 17        7,500,000.0 09. 17         7,500,000.0
09. 18         60,000,000.0 09. 18          60,000,000.0 09. 18        7,500,000.0 09. 18         7,500,000.0
09. 19         60,000,000.0 09. 19          60,000,000.0 09. 19        7,500,000.0 09. 19         7,500,000.0
09. 20         60,000,000.0 09. 20          60,000,000.0 09. 20        7,500,000.0 09. 20         7,500,000.0
09. 21         60,000,000.0 09. 21          60,000,000.0 09. 21        7,500,000.0 09. 21         7,500,000.0
09. 22         60,000,000.0 09. 22          60,000,000.0 09. 22        7,500,000.0 09. 22         7,500,000.0
09. 23         60,000,000.0 09. 23          60,000,000.0 09. 23        7,500,000.0 09. 23         7,500,000.0
09. 24         60,000,000.0 09. 24          60,000,000.0 09. 24        7,500,000.0 09. 24         7,500,000.0
09. 25         60,000,000.0 09. 25          60,000,000.0 09. 25        7,500,000.0 09. 25         7,500,000.0
09. 26         60,000,000.0 09. 26          60,000,000.0 09. 26        7,500,000.0 09. 26         7,500,000.0
09. 27         60,000,000.0 09. 27          60,000,000.0 09. 27        7,500,000.0 09. 27         7,500,000.0
09. 28         60,000,000.0 09. 28          60,000,000.0 09. 28        7,500,000.0 09. 28         7,500,000.0
09. 29         60,000,000.0 09. 29          60,000,000.0 09. 29        7,500,000.0 09. 29         7,500,000.0
09. 30         60,000,000.0 09. 30          60,000,000.0 09. 30        7,500,000.0 09. 30         7,500,000.0
10. 01         60,000,000.0 10. 01          60,000,000.0 10. 01        7,500,000.0 10. 01         7,500,000.0
10. 02         60,000,000.0 10. 02          60,000,000.0 10. 02        7,500,000.0 10. 02         7,500,000.0
10. 03         60,000,000.0 10. 03          60,000,000.0 10. 03        7,500,000.0 10. 03         7,500,000.0
10. 04         60,000,000.0 10. 04          60,000,000.0 10. 04        7,500,000.0 10. 04         7,500,000.0
10. 05         60,000,000.0 10. 05          60,000,000.0 10. 05        7,500,000.0 10. 05         7,500,000.0
10. 06         60,000,000.0 10. 06          60,000,000.0 10. 06        7,500,000.0 10. 06         7,500,000.0
10. 07         60,000,000.0 10. 07          60,000,000.0 10. 07        7,500,000.0 10. 07         7,500,000.0
10. 08         60,000,000.0 10. 08          60,000,000.0 10. 08        7,500,000.0 10. 08         7,500,000.0
10. 09         60,000,000.0 10. 09          60,000,000.0 10. 09        7,500,000.0 10. 09         7,500,000.0
10. 10         60,000,000.0 10. 10          60,000,000.0 10. 10        7,500,000.0 10. 10         7,500,000.0
10. 11         60,000,000.0 10. 11          60,000,000.0 10. 11        7,500,000.0 10. 11         7,500,000.0
10. 12         60,000,000.0 10. 12          60,000,000.0 10. 12        7,500,000.0 10. 12         7,500,000.0
10. 13         60,000,000.0 10. 13          60,000,000.0 10. 13        7,500,000.0 10. 13         7,500,000.0
10. 14         60,000,000.0 10. 14          60,000,000.0 10. 14        7,500,000.0 10. 14         7,500,000.0
10. 15         60,000,000.0 10. 15          60,000,000.0 10. 15        7,500,000.0 10. 15         7,500,000.0
10. 16         60,000,000.0 10. 16          60,000,000.0 10. 16        7,500,000.0 10. 16         7,500,000.0
10. 17         60,000,000.0 10. 17          60,000,000.0 10. 17        7,500,000.0 10. 17         7,500,000.0
10. 18         60,000,000.0 10. 18          60,000,000.0 10. 18        7,500,000.0 10. 18         7,500,000.0
10. 19         60,000,000.0 10. 19          60,000,000.0 10. 19        7,500,000.0 10. 19         7,500,000.0
10. 20         60,000,000.0 10. 20          60,000,000.0 10. 20        7,500,000.0 10. 20         7,500,000.0
10. 21         60,000,000.0 10. 21          60,000,000.0 10. 21        7,500,000.0 10. 21         7,500,000.0
10. 22         60,000,000.0 10. 22          60,000,000.0 10. 22        7,500,000.0 10. 22         7,500,000.0
10. 23         60,000,000.0 10. 23          60,000,000.0 10. 23        7,500,000.0 10. 23         7,500,000.0
10. 24         60,000,000.0 10. 24          60,000,000.0 10. 24        7,500,000.0 10. 24         7,500,000.0
10. 25         60,000,000.0 10. 25          60,000,000.0 10. 25        7,500,000.0 10. 25         7,500,000.0
10. 26         60,000,000.0 10. 26          60,000,000.0 10. 26        7,500,000.0 10. 26         7,500,000.0
10. 27         60,000,000.0 10. 27          60,000,000.0 10. 27        7,500,000.0 10. 27         7,500,000.0
10. 28         60,000,000.0 10. 28          60,000,000.0 10. 28        7,500,000.0 10. 28         7,500,000.0
10. 29         60,000,000.0 10. 29          60,000,000.0 10. 29        7,500,000.0 10. 29         7,500,000.0
10. 30         60,000,000.0 10. 30          60,000,000.0 10. 30        7,500,000.0 10. 30         7,500,000.0
10. 31         60,000,000.0 10. 31          60,000,000.0 10. 31        7,500,000.0 10. 31         7,500,000.0
11. 01         60,000,000.0 11. 01          60,000,000.0 11. 01        7,500,000.0 11. 01         7,500,000.0
11. 02         60,000,000.0 11. 02          60,000,000.0 11. 02        7,500,000.0 11. 02         7,500,000.0
11. 03         60,000,000.0 11. 03          60,000,000.0 11. 03        7,500,000.0 11. 03         7,500,000.0
11. 04         60,000,000.0 11. 04          60,000,000.0 11. 04        7,500,000.0 11. 04         7,500,000.0
11. 05         60,000,000.0 11. 05          60,000,000.0 11. 05        7,500,000.0 11. 05         7,500,000.0
11. 06         60,000,000.0 11. 06          60,000,000.0 11. 06        7,500,000.0 11. 06         7,500,000.0
11. 07         60,000,000.0 11. 07          60,000,000.0 11. 07        7,500,000.0 11. 07         7,500,000.0
11. 08         60,000,000.0 11. 08          60,000,000.0 11. 08        7,500,000.0 11. 08         7,500,000.0
11. 09         60,000,000.0 11. 09          60,000,000.0 11. 09        7,500,000.0 11. 09         7,500,000.0
11. 10         60,000,000.0 11. 10          60,000,000.0 11. 10        7,500,000.0 11. 10         7,500,000.0
11. 11         60,000,000.0 11. 11          60,000,000.0 11. 11        7,500,000.0 11. 11         7,500,000.0
11. 12         60,000,000.0 11. 12          60,000,000.0 11. 12        7,500,000.0 11. 12         7,500,000.0
11. 13         60,000,000.0 11. 13          60,000,000.0 11. 13        7,500,000.0 11. 13         7,500,000.0
11. 14         60,000,000.0 11. 14          60,000,000.0 11. 14        7,500,000.0 11. 14         7,500,000.0
11. 15         60,000,000.0 11. 15          60,000,000.0 11. 15        7,500,000.0 11. 15         7,500,000.0
11. 16         60,000,000.0 11. 16          60,000,000.0 11. 16        7,500,000.0 11. 16         7,500,000.0
11. 17         60,000,000.0 11. 17          60,000,000.0 11. 17        7,500,000.0 11. 17         7,500,000.0
11. 18         60,000,000.0 11. 18          60,000,000.0 11. 18        7,500,000.0 11. 18         7,500,000.0
11. 19         60,000,000.0 11. 19          60,000,000.0 11. 19        7,500,000.0 11. 19         7,500,000.0
11. 20         60,000,000.0 11. 20          60,000,000.0 11. 20        7,500,000.0 11. 20         7,500,000.0
11. 21         60,000,000.0 11. 21          60,000,000.0 11. 21        7,500,000.0 11. 21         7,500,000.0
11. 22         60,000,000.0 11. 22          60,000,000.0 11. 22        7,500,000.0 11. 22         7,500,000.0
11. 23         60,000,000.0 11. 23          60,000,000.0 11. 23        7,500,000.0 11. 23         7,500,000.0
11. 24         60,000,000.0 11. 24          60,000,000.0 11. 24        7,500,000.0 11. 24         7,500,000.0
11. 25         60,000,000.0 11. 25          60,000,000.0 11. 25        7,500,000.0 11. 25         7,500,000.0
11. 26         60,000,000.0 11. 26          60,000,000.0 11. 26        7,500,000.0 11. 26         7,500,000.0
11. 27         60,000,000.0 11. 27          60,000,000.0 11. 27        7,500,000.0 11. 27         7,500,000.0
11. 28         60,000,000.0 11. 28          60,000,000.0 11. 28        7,500,000.0 11. 28         7,500,000.0
11. 29         60,000,000.0 11. 29          60,000,000.0 11. 29        7,500,000.0 11. 29         7,500,000.0
11. 30         60,000,000.0 11. 30          60,000,000.0 11. 30        7,500,000.0 11. 30         7,500,000.0
12. 01         60,000,000.0 12. 01          60,000,000.0 12. 01        7,500,000.0 12. 01         7,500,000.0
12. 02         60,000,000.0 12. 02          60,000,000.0 12. 02        7,500,000.0 12. 02         7,500,000.0
12. 03         60,000,000.0 12. 03          60,000,000.0 12. 03        7,500,000.0 12. 03         7,500,000.0
12. 04         60,000,000.0 12. 04          60,000,000.0 12. 04        7,500,000.0 12. 04         7,500,000.0
12. 05         60,000,000.0 12. 05          60,000,000.0 12. 05        7,500,000.0 12. 05         7,500,000.0
12. 06         60,000,000.0 12. 06          60,000,000.0 12. 06        7,500,000.0 12. 06         7,500,000.0
12. 07         60,000,000.0 12. 07          60,000,000.0 12. 07        7,500,000.0 12. 07         7,500,000.0
12. 08         60,000,000.0 12. 08          60,000,000.0 12. 08        7,500,000.0 12. 08         7,500,000.0
12. 09         60,000,000.0 12. 09          60,000,000.0 12. 09        7,500,000.0 12. 09         7,500,000.0
12. 10         60,000,000.0 12. 10          60,000,000.0 12. 10        7,500,000.0 12. 10         7,500,000.0
12. 11         60,000,000.0 12. 11          60,000,000.0 12. 11        7,500,000.0 12. 11         7,500,000.0
12. 12         60,000,000.0 12. 12          60,000,000.0 12. 12        7,500,000.0 12. 12         7,500,000.0
12. 13         60,000,000.0 12. 13          60,000,000.0 12. 13        7,500,000.0 12. 13         7,500,000.0
12. 14         60,000,000.0 12. 14          60,000,000.0 12. 14        7,500,000.0 12. 14         7,500,000.0
12. 15         60,000,000.0 12. 15          60,000,000.0 12. 15        7,500,000.0 12. 15         7,500,000.0
12. 16         60,000,000.0 12. 16          60,000,000.0 12. 16        7,500,000.0 12. 16         7,500,000.0
12. 17         60,000,000.0 12. 17          60,000,000.0 12. 17        7,500,000.0 12. 17         7,500,000.0
12. 18         60,000,000.0 12. 18          60,000,000.0 12. 18        7,500,000.0 12. 18         7,500,000.0
12. 19         60,000,000.0 12. 19          60,000,000.0 12. 19        7,500,000.0 12. 19         7,500,000.0
12. 20         60,000,000.0 12. 20          60,000,000.0 12. 20        7,500,000.0 12. 20         7,500,000.0
12. 21         60,000,000.0 12. 21          60,000,000.0 12. 21        7,500,000.0 12. 21         7,500,000.0
12. 22         60,000,000.0 12. 22          60,000,000.0 12. 22        7,500,000.0 12. 22         7,500,000.0
12. 23         60,000,000.0 12. 23          60,000,000.0 12. 23        7,500,000.0 12. 23         7,500,000.0
12. 24         60,000,000.0 12. 24          60,000,000.0 12. 24        7,500,000.0 12. 24         7,500,000.0
12. 25         60,000,000.0 12. 25          60,000,000.0 12. 25        7,500,000.0 12. 25         7,500,000.0
12. 26         60,000,000.0 12. 26          60,000,000.0 12. 26        7,500,000.0 12. 26         7,500,000.0
12. 27         60,000,000.0 12. 27          60,000,000.0 12. 27        7,500,000.0 12. 27         7,500,000.0
12. 28         60,000,000.0 12. 28          60,000,000.0 12. 28        7,500,000.0 12. 28         7,500,000.0
12. 29         60,000,000.0 12. 29          60,000,000.0 12. 29        7,500,000.0 12. 29         7,500,000.0
12. 30         60,000,000.0 12. 30          60,000,000.0 12. 30        7,500,000.0 12. 30         7,500,000.0
12. 31         60,000,000.0 12. 31          60,000,000.0 12. 31        7,500,000.0 12. 31         7,500,000.0
2021. 01. 01         60,000,000.0 2021. 01. 01          60,000,000.0 2021. 01. 01        7,500,000.0 2021. 01. 01         7,500,000.0
01. 02         60,000,000.0 01. 02          60,000,000.0 01. 02        7,500,000.0 01. 02         7,500,000.0
01. 03         60,000,000.0 01. 03          60,000,000.0 01. 03        7,500,000.0 01. 03         7,500,000.0
01. 04         60,000,000.0 01. 04          60,000,000.0 01. 04        7,500,000.0 01. 04         7,500,000.0
01. 05         60,000,000.0 01. 05          60,000,000.0 01. 05        7,500,000.0 01. 05         7,500,000.0
01. 06         60,000,000.0 01. 06          60,000,000.0 01. 06        7,500,000.0 01. 06         7,500,000.0
01. 07         60,000,000.0 01. 07          60,000,000.0 01. 07        7,500,000.0 01. 07         7,500,000.0
01. 08         60,000,000.0 01. 08          60,000,000.0 01. 08        7,500,000.0 01. 08         7,500,000.0
01. 09         60,000,000.0 01. 09          60,000,000.0 01. 09        7,500,000.0 01. 09         7,500,000.0
01. 10         60,000,000.0 01. 10          60,000,000.0 01. 10        7,500,000.0 01. 10         7,500,000.0
01. 11         60,000,000.0 01. 11          60,000,000.0 01. 11        7,500,000.0 01. 11         7,500,000.0
01. 12         60,000,000.0 01. 12          60,000,000.0 01. 12        7,500,000.0 01. 12         7,500,000.0
01. 13         60,000,000.0 01. 13          60,000,000.0 01. 13        7,500,000.0 01. 13         7,500,000.0
01. 14         60,000,000.0 01. 14          60,000,000.0 01. 14        7,500,000.0 01. 14         7,500,000.0
01. 15         60,000,000.0 01. 15          60,000,000.0 01. 15        7,500,000.0 01. 15         7,500,000.0
01. 16         60,000,000.0 01. 16          60,000,000.0 01. 16        7,500,000.0 01. 16         7,500,000.0
01. 17         60,000,000.0 01. 17          60,000,000.0 01. 17        7,500,000.0 01. 17         7,500,000.0
01. 18         60,000,000.0 01. 18          60,000,000.0 01. 18        7,500,000.0 01. 18         7,500,000.0
01. 19         60,000,000.0 01. 19          60,000,000.0 01. 19        7,500,000.0 01. 19         7,500,000.0
01. 20         60,000,000.0 01. 20          60,000,000.0 01. 20        7,500,000.0 01. 20         7,500,000.0
01. 21         60,000,000.0 01. 21          60,000,000.0 01. 21        7,500,000.0 01. 21         7,500,000.0
01. 22         60,000,000.0 01. 22          60,000,000.0 01. 22        7,500,000.0 01. 22         7,500,000.0
01. 23         60,000,000.0 01. 23          60,000,000.0 01. 23        7,500,000.0 01. 23         7,500,000.0
01. 24         60,000,000.0 01. 24          60,000,000.0 01. 24        7,500,000.0 01. 24         7,500,000.0
01. 25         60,000,000.0 01. 25          60,000,000.0 01. 25        7,500,000.0 01. 25         7,500,000.0
01. 26         60,000,000.0 01. 26          60,000,000.0 01. 26        7,500,000.0 01. 26         7,500,000.0
01. 27         60,000,000.0 01. 27          60,000,000.0 01. 27        7,500,000.0 01. 27         7,500,000.0
01. 28         60,000,000.0 01. 28          60,000,000.0 01. 28        7,500,000.0 01. 28         7,500,000.0
01. 29         60,000,000.0 01. 29          60,000,000.0 01. 29        7,500,000.0 01. 29         7,500,000.0
01. 30         60,000,000.0 01. 30          60,000,000.0 01. 30        7,500,000.0 01. 30         7,500,000.0
01. 31         60,000,000.0 01. 31          60,000,000.0 01. 31        7,500,000.0 01. 31         7,500,000.0
02. 01         60,000,000.0 02. 01          60,000,000.0 02. 01        7,500,000.0 02. 01         7,500,000.0
02. 02         60,000,000.0 02. 02          60,000,000.0 02. 02        7,500,000.0 02. 02         7,500,000.0
02. 03         60,000,000.0 02. 03          60,000,000.0 02. 03        7,500,000.0 02. 03         7,500,000.0
02. 04         60,000,000.0 02. 04          60,000,000.0 02. 04        7,500,000.0 02. 04         7,500,000.0
02. 05         60,000,000.0 02. 05          60,000,000.0 02. 05        7,500,000.0 02. 05         7,500,000.0
02. 06         60,000,000.0 02. 06          60,000,000.0 02. 06        7,500,000.0 02. 06         7,500,000.0
02. 07         60,000,000.0 02. 07          60,000,000.0 02. 07        7,500,000.0 02. 07         7,500,000.0
02. 08         60,000,000.0 02. 08          60,000,000.0 02. 08        7,500,000.0 02. 08         7,500,000.0
02. 09         60,000,000.0 02. 09          60,000,000.0 02. 09        7,500,000.0 02. 09         7,500,000.0
02. 10         60,000,000.0 02. 10          60,000,000.0 02. 10        7,500,000.0 02. 10         7,500,000.0
02. 11         60,000,000.0 02. 11          60,000,000.0 02. 11        7,500,000.0 02. 11         7,500,000.0
02. 12         60,000,000.0 02. 12          60,000,000.0 02. 12        7,500,000.0 02. 12         7,500,000.0
02. 13         60,000,000.0 02. 13          60,000,000.0 02. 13        7,500,000.0 02. 13         7,500,000.0
02. 14         60,000,000.0 02. 14          60,000,000.0 02. 14        7,500,000.0 02. 14         7,500,000.0
02. 15         60,000,000.0 02. 15          60,000,000.0 02. 15        7,500,000.0 02. 15         7,500,000.0
02. 16         60,000,000.0 02. 16          60,000,000.0 02. 16        7,500,000.0 02. 16         7,500,000.0
02. 17         60,000,000.0 02. 17          60,000,000.0 02. 17        7,500,000.0 02. 17         7,500,000.0
02. 18         60,000,000.0 02. 18          60,000,000.0 02. 18        7,500,000.0 02. 18         7,500,000.0
02. 19         60,000,000.0 02. 19          60,000,000.0 02. 19        7,500,000.0 02. 19         7,500,000.0
02. 20         60,000,000.0 02. 20          60,000,000.0 02. 20        7,500,000.0 02. 20         7,500,000.0
02. 21         60,000,000.0 02. 21          60,000,000.0 02. 21        7,500,000.0 02. 21         7,500,000.0
02. 22         60,000,000.0 02. 22          60,000,000.0 02. 22        7,500,000.0 02. 22         7,500,000.0
02. 23         60,000,000.0 02. 23          60,000,000.0 02. 23        7,500,000.0 02. 23         7,500,000.0
02. 24         60,000,000.0 02. 24          60,000,000.0 02. 24        7,500,000.0 02. 24         7,500,000.0
02. 25         60,000,000.0 02. 25          60,000,000.0 02. 25        7,500,000.0 02. 25         7,500,000.0
02. 26         60,000,000.0 02. 26          60,000,000.0 02. 26        7,500,000.0 02. 26         7,500,000.0
02. 27         60,000,000.0 02. 27          60,000,000.0 02. 27        7,500,000.0 02. 27         7,500,000.0
02. 28         60,000,000.0 02. 28          60,000,000.0 02. 28        7,500,000.0 02. 28         7,500,000.0
03. 01         60,000,000.0 03. 01          60,000,000.0 03. 01        7,500,000.0 03. 01         7,500,000.0
03. 02         60,000,000.0 03. 02          60,000,000.0 03. 02        7,500,000.0 03. 02         7,500,000.0
03. 03         60,000,000.0 03. 03          60,000,000.0 03. 03        7,500,000.0 03. 03         7,500,000.0
03. 04         60,000,000.0 03. 04          60,000,000.0 03. 04        7,500,000.0 03. 04         7,500,000.0
03. 05         60,000,000.0 03. 05          60,000,000.0 03. 05        7,500,000.0 03. 05         7,500,000.0
03. 06         60,000,000.0 03. 06          60,000,000.0 03. 06        7,500,000.0 03. 06         7,500,000.0
03. 07         60,000,000.0 03. 07          60,000,000.0 03. 07        7,500,000.0 03. 07         7,500,000.0
03. 08         60,000,000.0 03. 08          60,000,000.0 03. 08        7,500,000.0 03. 08         7,500,000.0
03. 09         60,000,000.0 03. 09          60,000,000.0 03. 09        7,500,000.0 03. 09         7,500,000.0
03. 10         60,000,000.0 03. 10          60,000,000.0 03. 10        7,500,000.0 03. 10         7,500,000.0
03. 11         60,000,000.0 03. 11          60,000,000.0 03. 11        7,500,000.0 03. 11         7,500,000.0
03. 12         60,000,000.0 03. 12          60,000,000.0 03. 12        7,500,000.0 03. 12         7,500,000.0
03. 13         60,000,000.0 03. 13          60,000,000.0 03. 13        7,500,000.0 03. 13         7,500,000.0
03. 14         60,000,000.0 03. 14          60,000,000.0 03. 14        7,500,000.0 03. 14         7,500,000.0
03. 15         60,000,000.0 03. 15          60,000,000.0 03. 15        7,500,000.0 03. 15         7,500,000.0
03. 16         60,000,000.0 03. 16          60,000,000.0 03. 16        7,500,000.0 03. 16         7,500,000.0
03. 17         60,000,000.0 03. 17          60,000,000.0 03. 17        7,500,000.0 03. 17         7,500,000.0
03. 18         60,000,000.0 03. 18          60,000,000.0 03. 18        7,500,000.0 03. 18         7,500,000.0
03. 19         60,000,000.0 03. 19          60,000,000.0 03. 19        7,500,000.0 03. 19         7,500,000.0
03. 20         60,000,000.0 03. 20          60,000,000.0 03. 20        7,500,000.0 03. 20         7,500,000.0
03. 21         60,000,000.0 03. 21          60,000,000.0 03. 21        7,500,000.0 03. 21         7,500,000.0
03. 22         60,000,000.0 03. 22          60,000,000.0 03. 22        7,500,000.0 03. 22         7,500,000.0
03. 23         60,000,000.0 03. 23          60,000,000.0 03. 23        7,500,000.0 03. 23         7,500,000.0
03. 24         60,000,000.0 03. 24          60,000,000.0 03. 24        7,500,000.0 03. 24         7,500,000.0
03. 25         60,000,000.0 03. 25          60,000,000.0 03. 25        7,500,000.0 03. 25         7,500,000.0
03. 26         60,000,000.0 03. 26          60,000,000.0 03. 26        7,500,000.0 03. 26         7,500,000.0
03. 27         60,000,000.0 03. 27          60,000,000.0 03. 27        7,500,000.0 03. 27         7,500,000.0
03. 28         60,000,000.0 03. 28          60,000,000.0 03. 28        7,500,000.0 03. 28         7,500,000.0
03. 29         60,000,000.0 03. 29          60,000,000.0 03. 29        7,500,000.0 03. 29         7,500,000.0
03. 30         60,000,000.0 03. 30          60,000,000.0 03. 30        7,500,000.0 03. 30         7,500,000.0
03. 31         60,000,000.0 03. 31          60,000,000.0 03. 31        7,500,000.0 03. 31         7,500,000.0
04. 01         60,000,000.0 04. 01          60,000,000.0 04. 01        7,500,000.0 04. 01         7,500,000.0
04. 02         60,000,000.0 04. 02          60,000,000.0 04. 02        7,500,000.0 04. 02         7,500,000.0
04. 03         60,000,000.0 04. 03          60,000,000.0 04. 03        7,500,000.0 04. 03         7,500,000.0
04. 04         60,000,000.0 04. 04          60,000,000.0 04. 04        7,500,000.0 04. 04         7,500,000.0
04. 05         60,000,000.0 04. 05          60,000,000.0 04. 05        7,500,000.0 04. 05         7,500,000.0
04. 06         60,000,000.0 04. 06          60,000,000.0 04. 06        7,500,000.0 04. 06         7,500,000.0
04. 07         60,000,000.0 04. 07          60,000,000.0 04. 07        7,500,000.0 04. 07         7,500,000.0
04. 08         60,000,000.0 04. 08          60,000,000.0 04. 08        7,500,000.0 04. 08         7,500,000.0
04. 09         60,000,000.0 04. 09          60,000,000.0 04. 09        7,500,000.0 04. 09         7,500,000.0
04. 10         60,000,000.0 04. 10          60,000,000.0 04. 10        7,500,000.0 04. 10         7,500,000.0
04. 11         60,000,000.0 04. 11          60,000,000.0 04. 11        7,500,000.0 04. 11         7,500,000.0
04. 12         60,000,000.0 04. 12          60,000,000.0 04. 12        7,500,000.0 04. 12         7,500,000.0
04. 13         60,000,000.0 04. 13          60,000,000.0 04. 13        7,500,000.0 04. 13         7,500,000.0
04. 14         60,000,000.0 04. 14          60,000,000.0 04. 14        7,500,000.0 04. 14         7,500,000.0
04. 15         60,000,000.0 04. 15          60,000,000.0 04. 15        7,500,000.0 04. 15         7,500,000.0
04. 16         60,000,000.0 04. 16          60,000,000.0 04. 16        7,500,000.0 04. 16         7,500,000.0
04. 17         60,000,000.0 04. 17          60,000,000.0 04. 17        7,500,000.0 04. 17         7,500,000.0
04. 18         60,000,000.0 04. 18          60,000,000.0 04. 18        7,500,000.0 04. 18         7,500,000.0
04. 19         60,000,000.0 04. 19          60,000,000.0 04. 19        7,500,000.0 04. 19         7,500,000.0
04. 20         60,000,000.0 04. 20          60,000,000.0 04. 20        7,500,000.0 04. 20         7,500,000.0