САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ы

2019 оны 01 сарын 07


ОРЛОГЫН ТАЙЛАН 

Компани нь 20017 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд Улаанбаатар аудит ХХК-иар дүгнэлт гаргуулсан болно. 

Сэтгэгдэл()