Түмэн шувуутын өндөг дуу

2020 оны 02 сарын 28


Үгийг Ломбын ЭРХЭМБАЯР

Аяыг С.БАТБОЛД


Өндөр болмоор байна уу
Өндөг өндөг өндөг
Өдөр бүр өндөг

Өглөө болгон өндөг
Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега

Амин дэмтэй өндөг
Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега
Амин дэмтэй өндөг
Чийрэг болмоор байна уу
Өндөг өндөг өндөг
Өдөр бүр өндөг
Өглөө болгон өндөг

Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега
Амин дэмтэй өндөг
Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега
Амин дэмтэй өндөг
Ухаантай болмоор байна уу
Өндөг өндөг өндөг
Өдөр бүр өндөг
Өглөө болгон өндөг

Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега
Амин дэмтэй өндөг
Өндөг өндөг өндөг
Түмэн шувуутын өндөг
Иод Селен Омега
Амин дэмтэй өндөг