Aлсын хараа = aлсын-хараа

Өндөг үйлдвэрлэх туршлагаараа хамгийн инновацилаг, тэргүүлэгч байх.