Үнэт цаасны компанид бүртгүүлж данс нээлгээгүй бол шинээр нээсэн байх шаардлагатай