Ногдол ашгийг нийт 3779 хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулжээ.

2020 оны 09 сарын 01

2020 оны 06-р сарын 22-ны өдөр Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвтэй байгуулсан гэрээний дагуу нийт 3779 хувьцаа эзэмшигчийн дансанд 49,966,145 ширхэг хувьцаанд ногдох 219,851,038,00 /Хоёр зуун арван есөн сая найман зуун тавин нэгэн мянга гучин найман/ төгрөгийг 2020 оны 06-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн байршуулсан байна.

Сэтгэгдэл()