Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

2020 оны 11 сарын 03

"Түмэн шувуут" ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл өнөөдрийн байдлаар):

Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Л.Эрхэмбаяр 60.000.000 30%
2 Б.Тунгалаг 60.000.000 30%
3 Ж.Болд 15.000.000 7.5%
4 Э.Баяржаргал 15.000.000 7.5%